Personalizuotos LABBIS verslo valdymo sistemos susideda iš tarpusavyje integruotų sistemų rinkinio, skirto registruoti, saugoti, tvarkyti ir analizuoti duomenis iš daugybės įvairių veiklos sričių: finansų, personalo, dokumentų, sutarčių, gamybos, logistikos, išlaidų ir turto valdymo, buhalterinės apskaitos, veiklos planavimo, projektų administravimo bei ryšių su klientais valdymo.

VEIKLOS SRITYS
Su L4.PRO galite daugiau

Sistemos panaudojimo sritys

Personalo, darbo užmokesčio ir laiko valdymui

Sprendimas Bonus, skirtas personalo etatų planavimui, darbuotojų atrankų ir įdarbinimo proceso valdymui, kompetencijos planavimui ir vertinimui, personalo dokumentų ir su jų rengimu susijusių dokumentų valdymui, darbo užmokesčio ir darbo laiko skaičiavimui ir bendravimui su visų lygių darbuotojais.

Procesų ir dokumentų valdymui

Sprendimas, užtikrinantis efektyvų suskaitmenintų popierinių ir elektroninių dokumentų valdymą, apdorojimą, saugojimą ir patogią prieigą, bei suteikiantis galimybę valdyti ir stebėti kiekvieną įmonės procesą, saugiai ir konfidencialiai keistis dokumentais tiek įmonės viduje, tiek su tiekėjais, partneriais ar klientais. Visose verslo valdymo sistemos komponentėse sukurti ar užregistruoti dokumentai saugomi vieningoje sistemoje Logas.

Finansų valdymui ir apskaitai

Sistema, apimanti didžiosios knygos, atsargų, pirkimų, pardavimų, kasos ir banko, atsiskaitymų ir turto buhalterinę apskaitą, ataskaitas VMI, Sodrai, Statistikai, verslo analizei, valdymui bei įžvalgai. Naudotojo sąsajos ir duomenų lygyje integruota su Logas, Bonus bei kitomis verslo valdymo sistemomis, tačiau galinti veikti autonomiškai. Ši savybė suteikia galimybę verslo informacijos apskaitą stebėti kaip vieningą nenutrūkstamą procesą bei laiku įžvelgti verslo plėtros galimybes ir pokyčius.

Biudžetavimui ir planavimui

Įmonės finansinės veiklos planavimui ir įgyvendinimo stebėsenai. Projektų finansiniam planavimui ir įgyvendinimo stebėsenai.

Turto valdymui

Įmonės turto valdymui, įskaitant inventorizavimą naudojant RFID technologijas.

Paslaugų valdymui

Įmonės teikiamų pastatų, įrengimų ar sistemų priežiūros paslaugų planavimui, valdymui ir stebėsenai (MMS).

Sąskaitų valdymui

Rinkliavų ir mokesčių skaičiavimui ir platinimui dideliam kiekiui abonentų.

Gamybos apskaitai

Gamybos kaštų ir savikainos apskaitai, gaminių komplektavimui/iškomplektavimui, gamybos apskaitai pagal barus, gamybos resursų planavimui ir užimtumo stebėsenai.

Klientų valdymui

Ryšių su klientais palaikymui, veiklų planavimui ir užduočių delegavimui, patogiam kalendoriaus valdymui, pardavimų planavimui ir dokumentų administravimui.

Sutarčių valdymui

Visų tipų sutarčių apskaitai, kontrolei ir įgyvendinimo stebėsenai.

Verslo įžvalgai

Analitinė veiklos duomenų sistema, surenkanti bei apdorojanti visų LABBIS verslo valdymo sistemų duomenis bei teikianti juos veiklos analizei ar ataskaitoms rengti.

Pranešimų valdymui

Sistema, skirta klientų pranešimų registravimui bei jų įgyvendinimo proceso stebėsenai. Sistema saugi, nes sukurta atskira aplinka išorės vartotojų veiksmams atlikti.